Venele varicoase intramatic în timpul sarcinii. Chirurgia Sistemului Venos Al Membrelor Inferioare - Ignat


Intenenţii pe sistl'mul ,'enos "rofund 98 A. Trombcclomia veJ10asă N. Bota 98 B. Debridarea perivcJ10asă S. Bota C. Flehcctomia Teodorescu D. Inlcl'wnţii pe vena cavi! Intervenţii de supleere În olJlitcnlrilc 8xullli venos profund Trunspozitii venoase de drellaj OI. AUl'am l Operaţia Delbet. Intcrvenţii reconstructive ale axului venos profund Bolile venoase reprezintă un capitol de patologie în permanentă actuali- ,II.

Experienţa, de peste Grefa vcnoasă ele sllbstil II ţie ljO 25 de ani, a colectivului Olinicii 1 chirurgicale din Timişoara numără, 1. Tlllerven ţii ele reconstructie valYularii ale axului VCJlOS numai în ttltimii opt ani, peste 11 de bolnavi cu suferinţe venoase.

Literatura de specialitate este suficient reprezentată în ceea ce priveşte ValvuloplasLiile Dar, tehnicile chirurgicale ale sistemttlui venos, pe plan Pseuelovalvularca Psatlwkis mondial sînt publicate disparat, în diverse reviste de specialitate, iar în "nI.

Numărul mare de recidive după intervenţiile efectua,te pe sistemul venoS profund, ~~. OperaţiaMalau N. Emholizarea N. Simpatcctomia lombară X, Jlocaml gical trebuie să se bazeze pe metode moderne, eficace, să fie cît mai corect atît ca indicaţie, cît şi ca rezolvare tehnică; aceasta subliniază şi necesitatea IX. IntervenţIi complementare. Fasciotomia elecompresiYă 1'. Apollevreciomia parţială electiyii P. Operaţii plastice îll ulccrul tratamentul venelor varicoase botfort originc venoastl In acest Circumvalaţia periulceroasă.

Operaţia Tranziția operațiunilor varicoase V. IUan F. Tratamentul chirurgical al durerii de origine vCIToasă Capitolele de înc pt'!

Încărcat de

Si ni descrise modificările anatomopatologice, care X. Incidente şi aceidente intraoperatorii. Complieaţii postoperatol'ii fiziopatologiceinduse de ele. Perspective P. În continuare sînt ;ontenI5. Cel mai mare spaţi1tînsă, l fost 1'ezervat metodelor şi tehnicilor c7l1r'llrgicale pro- priu-zise, prezentate după o clasificare originală, care sînt e{ :p1lse detaliat sub aspect tehnic, pe timpi operatori, dar f1lrnizează şi date extrem de utile cn privire la indicaţii, contraindicaţii, incidente şi accidente intraoperatorii, complicaţt'i postoperatorii etc.

Descrierea detaliată a timpilor operatori este susţinittă ele 1ln bogat material iltlstrativ, care ad1lCe tin pll18 rle claritate te. Capitolttl ultim analizează recidiule, reinfrrl'f'.

Această situa1ie s-a datorat; ~i faptului că ]eziunile sistemului yenos nu impuneau un prog'nostic yital, uneori nici ['hiar prea infil'mizant, datorită marii adaptahilităţi a atPstllia la condiţiile de circulaţie venoas~l nou e1'eate. Există, de altfel, ~i ai'tăzi la unii chirurgi coneepţia că vende pot fi f;acrificate tu u~urinţă, fără ea acest lucru s~ aib~ urmări gTaVt' sau yiiale asupra pacientului, iar în cadrul sistemului 'irculator vpnele ol. Exemplul c"l mai convingător l-a constituit gestul ehirurgicaI 'el mai simplu, acela alligaturii vasculare.

Chirurgia Sistemului Venos Al Membrelor Inferioare - Ignat

Praetieal'ea ei in eazul arterelor antrenează, tIt' cele mai multe ori, un sindrom de ischemie acută ce evolu- ează spre gangl'enă ~i, deci, spre amputaţie. DaC:L amputaţia nu s-ar practica, ar fi în pericol însă~i viaţa bolnavului. Nu acela~i lucru Be întîmplă, în cazul ligat urii unui trunchi yenos principal, care se compensează prin circulaţia, de supleere ~i poate s~ ducă, cel mult, la instalarea unui sindrom de insuficienţă venoasă cronică.

venele varicoase intramatic în timpul sarcinii

Doar în ultimele dec 'nii, chirurgia yenoasil a cunoscut o dezvoltare impetuoasil, încercînd S~L suprime ori, cel puţin~ să diminueze invalidilăţile antrenate de fluferinţele venoase. O piedic~L în dezyoltarea chirurgi ei venoase au constituit-o ~i greută­ ţile tehnice deoBebite, mult mai dificile deeIt cele ale chirurgiei arteriale, precum ~i faptul că, rareori sînt posibile corectarea substratului lezional yenos si refacerea situatiei anatomofunctionale normale.

Din aceste motive,' chirurgia venoasă a constituit o 'preocupare deosebită pentru llumero~i chirurgi şi flebologi, ajungîndu-f'e astăzi în situaţia de a se reevalua valoarea terapiei chirurgicale ~1 afecţiunilor venoase, situÎnd-o pe aceeaşi treaptă valorid ca şi cea arterială.

venele varicoase intramatic în timpul sarcinii

Exemplul cel mai demonstrativ este reprezentat de atitudinea, unanim admisă de toţi chirurgii vasculari, în eeea ee priveşte tratamentul anevrismelor arteriovenoase, combătînd, ca nefondată şi periculoasă, eoncepţia ce prevedea sacrificarea venelor în favoarea refacerii continuităţii arteriale. Experienţa acumulată pe plan mondial în problema reimplantărilor de membre demonstrează, o dată în plus, c~ suceesul nu poate fi asigurat decît în cazurile în care se reface ;:i continuitatea venoasă, preconizîndu- se o ierarhizare a gesturilor salva- toare în desfăşurarea reconstrucţiei ţesuturilor şi sistemelor.

Я видел его в Интернете.

Ohi~urgia ve? Spre deosebire de artere, venele sînt reprezentate sint valabile pentru chil'urgia yaRculară, în general, dar Rpecifice pentru de un a~sam? Remarcabil este potentialul de Instrumentarul chirurgicaJ yenos, nlai mult decît venele varicoase intramatic în timpul sarcinii arterial, adaptabilitate foarte mare la condiţiile nou create.

  1. Мидж появилась в дверях со свежей распечаткой в руке.
  2. Но сейчас, глядя на толпу завсегдатаев, пытающихся попасть в клуб, Беккер не был уверен, что сможет отказаться от дальнейших поисков.
  3. Durerea în tratamentul venelor varicoase prin remedii populare
  4. Poate opri rănirea în varicoză
  5. Наконец она поняла, что каждая цифра обозначала букву с соответствующим порядковым номером.

Este suficient să'amintim trebuie să fie constituit numai din instrumente boante, cu extremităţi doar faptul că foarte frecvent venele profunde omonime arterelor sînt fine, netraumatizante, cum sint pensele Kelly, disectorul l1'inochetto. Pe de altă parte, gradul de pensele de disecţie boante, dar ~i celelalte instrumente care să nu trauma- dlstensIbIhtate al venelor este cu mult mai mare decît cel al arterelor tizeze în nici un fel peretele şi, Ulai ales, intima venoasă.

Pentru hemostaza ceea ce le conferă proprietatea ca într-un timp scurt să-si măreascd provizorie se vor folosi laţurile de şiret gros, huldogii, venele varicoase intramatic în timpul sarcinii protejate ~iamet~ul şi debitul.

Я рисковал всю свою жизнь. Хотите меня испытать.

Se recomandă, evitare8c pC'llselor cu dinţi de şoricei, puţin trauma- mari, reprezinţă o metodă simplă ~i comodă, în comparaţie cu tehnicile tizante pentru intima, arterială" ilaI' foarte traumatizante pentru intima de reconstrucţIe venoasă. Se ştie fire filiforme. X efiind vorba de vase cu presiune mare, suturile venoase c.

Bine ați venit la Scribd!

S are două mari funcţii şi anume: de slocaj al sîngelui, DU trebuie si1 fie prea rezistentC'. Toate endoluminală este în jur de zero sau chiar negativă vena cavă inferioară.

Exerciții împotriva varicelor

O atenţie deosebită se va acorda disecţiei peretelui posterior mult cu Cit mstalarea trombozei extensive a condus uneori la situatii al axului vellOS. Dacă divulsia anterioară si a fetelor laterale ale venei mai w:ave. D; asemenea, nu trebuie neglijat faptul că, în realitate, ]lensa de disecţie trecînd prin spatele venei fig. In astfel de situaţii m chirurgia venoasa nu se operează pe vene morfoloO'ic normale si nici se poate aplica o tracţiune uşoară a venei prin intermediul unor şireturi în condiţii de circulaţie fiziologică.

Vena este de cele ~ai multe ori infil- sau cu ajutorul unor colaterale venoase izolate ce urmează a fi sacrificate. OeI mai adesea, suferinţele venoase se însoţesc de leziuni' tegumen- venos.

Bine ați venit la Scribd!

Toate acestea pot induce situaţii favorabil~ instalării procesului trombotic, care, în final, compromite efortul depus oricît de perfectă ar fi fost executia tehnică.

Doar în ultimele decenii au apărut tot mai multe tehnici avînd Disecţia venelor constituie un act chirurgical de mare importanţă şi trebuie un caracter reconstructiv, adică, tendinţa de a reface o situaţie venoasă practicată cu multă atenţie şi blîndeţe, întrucît peretele venos este fragil, morfofuncţională cît mai aproape de normal.

venele varicoase intramatic în timpul sarcinii

Se poate vorbi de o chirurgie se perforează şi se de~iră cu multă uşurinţă, aceasta în ciuda unei rezis- tenţe destul de mari la întindere, datorită supleţei axului venos. Oricît de atente vor fi gesturile chirurO"ului în disectia si I I. Totodată, se vor mobiliza ganglionii limfatici juxtavenoşi contaminaţi cu microorganisme, apoi se va declansa o hemo- I I ragie capilară difuză, mai mult sau mai puţin importantă.

Чего ты от меня хочешь.

Toate acestea vor duce la formarea de serohematoame, ce aprioric trebuie considerate ca f~ind infect. Acest lucru impune, ca necesitate absolută, o disecţie prealabilă, minutioasă a axului venos şi a colateralelor. Pe de altă parte, se cere să se evite pe axul venos principal lăsarea unor funduri de sac ce ar putea constitui punctul de plecare al unei viitoare tromboze venoase fig. Dacă vena este de calibru mai mare, bontul poate fi dubla~ de o nouă ligatură transfixiantă de siguranţă.

Încărcat de

In general, suturile venoase nu reclamă principii deosebite fată de s~tur~ vasculară. Firele de sutură trebuie să fie mult mai fine, din material sI,ntehc, oţel sau mătase care alunecă uşor şi - foarte important - să fie "Fig.

Sutura trebuie să fie totdeauna eversantă intimă ,"enos. Rezolvarea tehnică se poate face cu ajutorul clampajului, fie fără 8e apropie de zero S~1U este chiar :r,t~§?

Sutura laterală a unei venoas~t practicati"'t în aseme~ea con~lţ1~ de pr~s~une rl~ca. Pentru ~ e:'lta. Ace~ta s~ ~l~eaza prm de la o venă superficială de vecinătate a cărei sacrificare nu aduce nici Base pin~t la opt fire separate şi are menirea de a menţme orlflClUl anasto- un prejudiciu bolnavului fig. În acest caz, sutura se face cu două ~notic ueant. Venele varicoase intramatic în timpul sarcinii mai poate apela la anastomozel; s urjeturi cu punct de plecare din cele două unghiuri ale plă"'ii venoase, mecanice cu ajutorul inelelor lui Nakayal!

Chirurgia Sistemului Venos Al Membrelor Inferioare - Ignat

Pentru menţinerea "patch-ului" în poziţie corectă, se despre boala varikoz ~ Grefele si transpoziţiile venoase stau la baz1ÎJ celor mai multe tehnici fIxa nuc muscat CIteva puncte provizorii care se îndepărtează la sfîrşitul operaţiei.

Ele pot fi terminoterminale, terminolaterale Epfelbaum, Di "Maria, Palnu1 şi ~lţii. Realizarea p~ plan ~el~n~?